Wie zijn wij?

Bestuur en doel

De bestuursleden zijn Jean-Pierre Polanen, Neville Power, Dirk Currie, Helyante Mac-Donald, Irene Ramdien, Nephille Stekkel en Naomi Blijd. Naast de bestuursleden zijn er nog een aantal personen die de stichting ondersteunen bij haar werkzaamheden.

De stichting heeft als doel het bijdragen aan een saamhorige Surinaamse samenleving met collectieve waarden en normen, die door een ieder worden beleefd en die welvaart, welzijn en ontwikkeling van iedere burger ondersteunen. De Stichting streeft dit doel na via onder meer nationale dialoogsessies over het belang van waarden en  normen, het ontwikkelen van een ethisch kompas (handboek) en het creëren van bewustwording over de rol van leiderschap en het belang van de voorbeeldfunctie die leiders hebben  – in alle maatschappelijke sectoren en op alle niveaus.

Bron: I.Ramdien

Het huidige bestuur van de Stichting

Dirk Currie - Voorzitter

Professioneel profiel | Linkedin

Mijn sterkste persoonlijke kernwaarden zijn vrijheid, respect en rechtvaardigheid. Ik heb in mijn leven tot nu toe mijn krachten gegeven aan de overheid en aan bedrijven en de drang is er al een tijd om mijn kennis en kunde breder in te zetten.  Nu wil ik de opgebouwde kennis en kunde zodanig inzetten om een nationale basis te creëren voor de toekomst van Suriname en met name voor alle inwoners van Suriname. Ik ben altijd gedreven om vanuit de kern te werken en ik heb de overtuiging dat waarden en normen behoren tot de kern van ieder individu. Voor het bouwen van een nationale eenheid voor alle Surinamers is, een gezamenlijke stevige fundering voor de samenleving, de basis om aan te werken. Ik ben daarom  gemotiveerd om samen met anderen die deze overtuiging ook hebben te werken aan de fundering voor een nationale eenheid met als doel een Suriname waar alle Surinamers gelijke kansen wordt geboden om hun persoonlijke passie te identificeren en een leven om te bouwen van happiness.

Helyante Mac-Donald - Ondervoorzitter

Professioneel profiel | Linkedin

“Teruggeven aan dit land waar ik ben opgegroeid omringd door positieve rolmodellen is een must.  In de huidige levensfase aan de zijlijn blijven toekijken hoe vervagend normbesef ons belet om de potentie van dit land maximaal te benutten is geen optie. Hoe geef ik in deze levensfase terug aan Suriname? Door de dialoog aan te durven over het belang van nationale normen en waarden en door hen die onvoldoende rolmodellen om zich heen herkennen, te stimuleren en begeleiden en aan hen  een platform te bieden waar door informatie en kennisuitwisseling gewerkt wordt aan ons eigen Surinaams ethisch kompas”.

Ik geloof in het creëren van een ecosysteem van gelijkgerichte en gemotiveerde change-agents die op alle niveaus en binnen alle sectoren bespreekbaar (durven) maken en voorbeeld kunnen en willen zijn van integriteit, positiviteit en verbindend leiderschap.

Irene Frijde-Ramdien - Educatie en Curriculum

Mijn opvoeding is gebaseerd geweest op waarden en normen en heeft mede vormgegeven aan wie ik nu ben; eerlijkheid, integriteit en respect voor de medemens stonden boven aan de lijst. Gedurende het werken bij een stichting voor Kinderen en tevens als docent bij het Hoger Onderwijs ontdekte ik een terugval in waarden en normen bij jongeren. Ik heb een passie voor het werken met jongeren en heb daarom ervoor gekozen om het werken met jongeren voort te zetten. Ik focus mij niet alleen op kennisoverdracht en competentieontwikkeling bij jongeren, maar ook op het behoud van waarden en normen. Waarden en normen zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling van een land: ‘de jeugd van vandaag is de toekomst van morgen’

Jean-Pierre Polanen – Communicatie

Professioneel profiel | LinkedIn

Ik zie ons initiatief als een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van onze Surinaamse samenleving. Eenheid, Waarden en Normen hebben namelijk een sterke invloed op zowel innerlijk  welzijn en geluk, op natievorming alsook op de economische ontwikkeling van een land.

Nephille Stekkel

Professioneel profiel | LinkedIn 

The secret of living is giving

In het leven heb ik zoveel ontvangen, dat ik nu terug wil geven. In mijn dagelijks leven als professional en werken met mensen stuit ik echter veel op het gebied van Normen en waarden. Na mijn NLP Training heb ik zelf veel geleerd over normen en waarden.
Ik wil terug geven, maar ik wil dat structureel doen, door mijn 100% mijn krachten te geven aan stichting Wi Tru Sranan, los daarvan leer ik ook heel veel van mijn overige bestuursleden.
Ik heb bewust gekozen om deelgenoot te zijn van dit geheel omdat ik zaken neutraal wil benaderen dus zonder tussenkomst van de politiek. Een van mijn belangrijkste waarden in het leven is Respect. Ik ben zoveel situaties tegengekomen en volgens mijn analyse hapert er bij mensen nog heel veel aan Normen en Waarden in de samenleving.
Ik wil op zo een manier mijn bijdrage leveren aan de samenleving. Nephille Stekkel Let’s do it!
And remember “The Secret to living is Giving”

Neville Power - Secretaris

Professioneel profiel | LinkedIn

Mijn grootste passie ligt binnen de arbeidsmarkt. Tijden veranderen en de arbeidsmarkt verandert mee. Het inspelen op verschillen en veranderingen in de samenleving is ook een kwestie voor de arbeidsmarkt. De toestroom van jonge generaties zorgt voor verschillen in drijfveren en ambities. Zo hechten jongeren meer waarde aan flexibiliteit en willen tegelijk meer dan generaties die hen vooraf gingen, dat hun werk van betekenis is. Mijn kernvraag hierbij is: welke gezamenlijke waarden en normen delen de verschillende generaties.

De bijdrage die ik met name binnen Wi Tru Sranan wil hebben is om te identificeren welke basis-set van (werkgerelateerde) waarden en normen werkgevers en werknemers in Suriname minimaal zouden moeten nastreven.

Naomi Blijd

Hoe mensen met elkaar omgaan hangt af van de waarden ennormen die op dat moment gelden in de maatschappij. Waarden en normen zijn de bouwstenen van moraliteit. Respect voor elkaar is een van mijn belangrijkste kernwaarden. Respect hebben voor elkaar is een eigenschap die iedereen blij maakt. Door anderen te respecteren dwing je op jouw beurt weer respect af. Een van de pijlers van respect is het behandelen van mensen ongeacht hun afkomst of geslacht. Ik heb jaren lang binnen verschillende organisaties mijn krachten gegeven en kan aangeven dat waar respect de boventoon voert de productiviteit en welzijn omhoog schiet.

Ik voel mij geroepen om mijn bijdrage te leveren in samenwerking met overige partners en organisaties waarbij  ik de bewustwording over de rol van waarden en normen op gang kan brengen binnen de samenleving ten einde de groeiende ongelijkheid een halt toe te roepen.

Onze Statuten

Stichting Wi Tru Sranan staat ingeschreven bij de KKF. 

Onze Visie, Missie en Doelstellingen

De volgende PDF bestand beschrijft deze. Ook vindt u hierin de kernwaarden van onze stichting (Good Governance, Gelijkheid, Positiviteit/Opbouwen, Respect, Samenwerken) nader omschreven.

Oprichting Stichting Wi Tru Sranan bij de notaris 16 Juli 2021